Adatvédelmi tájékoztató

Álláspályázók részére

Tisztelt Jelentkező!

Mielőtt megtisztelne bennünket bizalmával, és elküldené nekünk álláspályázatát vagy önéletrajzát, kérjük, ismerje meg az alábbi adatvédelmi tájékoztatónkat.

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Dr. Rövid Ügyvédi Iroda („Adatkezelő”)

Székhelyének címe: 1055 Budapest, Honvéd utca 18.

Nyilvántartási szám: 3313

Adószám: 18023192-2-41

E-mail: jobs@rvdpartners.com

Honlap: https://rvdpartners.com

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és – kiválasztás céljából. A pályázó pályázatát, illetve az abban foglalt személyes adatokat a pályázatra történő jelentkezés céljából az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, amelyet úgy kell tekinteni, hogy a pályázó az alább rögzített személyes adatai tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő a jelen tájékoztató rendelkezése szerint kezelje. A pályázó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amely egyúttal az állásra történő jelentkezése visszavonásának is minősül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor.

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) szerinti önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben, valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat (pályázó neve, telefonszáma, e-mail címe, korábbi munkatapasztalata, végzettségére, képzettségére vonatkozó adatok, szakmai referenciákban rögzített adatok) a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a toborzási és kiválasztási folyamat végéig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A munkaviszony létesítésére irányuló szerződéskötés esetén az Adatkezelő ezen adatokat a Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató szerint és az ott meghatározott ideig kezeli.

A kezelt adatok kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során kerülnek felhasználásra.

5. Az adatokhoz való hozzáférés, személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag az Adatkezelő erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

    • Facebook; adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: álláshirdetések közzététele; Facebook Adatvédelmi központon belül.
    • Linkedin; adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: álláshirdetések közzététele; Linkedin Adatvédelmi központon belül.

Az Adatkezelő a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az Érintett kérésére és számára nyújt.

6. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

7. Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Adatkezelő kiemelten gondoskodik.

8. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1 Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől

(a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

(b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

(c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását

8.2 Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

8.3 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

8.4 Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(b) az Érintett visszavonja a GDPR cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(c) az Érintett a GDPR cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

(d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

8.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(d) az Érintett a GDPR cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

8.7 Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

(a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

(b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

8.9 Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: + 36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu).