Bekebelezés, avagy osztatlan közös tulajdon rendezése

Új lehetőség a közös tulajdon megszüntetésére az ún. bekebelezés jogintézménye. Noha a kapcsolódó, – a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény („Bekebelezési tv.”) – szabályai már 2021 januárja óta hatályban vannak, mégis kevés a tapasztalat az eljárás működésével. Az alábbiakban bekebelezés fontosabb tudnivalóit foglaltuk össze.

Bekebelezésnek azt hívjuk, amikor az osztatlan közös tulajdon megszüntetése úgy történik, hogy az ingatlant egyetlen tulajdonostárs szerzi meg.

A Bekebelezési tv. elő kívánja segíteni a versenyképes méretű birtokok kialakítását. Feltétel, hogy a megosztással létrejövő új ingatlannak alkalmasnak kell lennie mező- és erdőgazdasági művelésre. Ezt az egyes művelési ágak tekintetében a terület mérete határozza meg:

– szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág: 3000 m2

– szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelés ág: 10000 m2

– zártkerti földnek minősülő ingatlan: 1500 m2

Tehát ezek azok a minimum területméretek, amiknek a megosztás eredményeképpen létre kell jönniük.

Erdőnek minősülő ingatlan esetén az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvénynek az erdő megosztására irányadó további előírásait is figyelembe kell venni. Vegyes művelési ágú ingatlan esetén pedig a kisebb területi minimummal rendelkező művelési ágra vonatkozó mérték irányadó.

Alapesetben az osztatlan közös tulajdon a tulajdonostársak egyezsége alapján osztható meg. Azonban előfordulhat, hogy a megosztással nem alakítható ki legalább két, a területi minimumnak megfelelő földrészlet. Ilyen esetekben az osztatlan közös tulajdont kizárólag úgy lehet megosztani, ha az ingatlan teljes egészében egy tulajdonos tulajdonába kerül. Ezzel biztosítható a művelésre alkalmas nagyságú egybefüggő területek létrehozása.

A tulajdonba vételt kezdeményező tulajdonostársnak az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező valamennyi további tulajdonostársat írásban kell tájékoztatnia a bekebelezési szándékáról. Az értesítés tartalmi elemeit a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Eszerint annak tartalmaznia kell a kezdeményező tulajdonostárs nyilatkozatát, hogy az ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére jogosult, az értékbecslési ajánlat szerinti értéket és a kezdeményező tulajdonostárs által ajánlott ellenértéket, a figyelemfelhívást arra, hogy amennyiben az értesített tulajdonostárs a részére ajánlott ellenértékkel nem ért egyet, úgy értékbecslési szakvéleményt készíttethet. Tartalmaznia kell azt is, hogy az értesített tulajdonostárs 30 napon belül adja meg a kezdeményező tulajdonostárs számára az ellenérték megfizetésére vonatkozó teljesítéssel kapcsolatos feltételeit, valamint, ha az ingatlanon az értesített tulajdonostárs tulajdonában álló, a földtől elválaszthatatlan vagyontárgy található, abban az esetben az értesített tulajdonostársnak nyilatkoznia kell annak tulajdonba adása, és értékének megtérítése, vagy további használata tekintetében.

Fontos, hogy amennyiben a bekebelezést a legnagyobb mértékben használó tulajdonostárs kezdeményezi, úgy neki az előzőekben felsoroltakon túl nyilatkoznia kell arról, hogy a tulajdonostársak közül a földrészletet ő használja a legnagyobb mértékben, emiatt a bekebelezésre más nem jogosult.

A törvény egy sorrendet is megállapít arra az esetre, ha több tulajdonostárs is igényli a földrészlet tulajdonjogát. Ez a következők szerint alakul:

  1. a földet a legnagyobb mértékben használó tulajdonostárs (alátámasztva azt a birtokpolitikai célkitűzést is, hogy a föld tulajdonát elsősorban az azt használó személy szerezhesse meg);
  2. legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs;
  3. a tulajdoni hányad egyenlősége esetén a fiatalabb tulajdonostárs.

Az értesített tulajdonostárs 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy az értesítésben foglalt ellenértéket elfogadja, vagy igazolnia kell, hogy értékbecslési szakvélemény készítését kérte. Ha a kezdeményező tulajdonostárs nem a földrészletet legnagyobb mértékben használó tulajdonostárs, az értesített tulajdonostárs azt is köteles jelezni, hogy a bekebelezési sorrend alapján a kezdeményezőt megelőzően jogosult bekebelezésre, amennyiben ezen jogával élni kíván.

Amennyiben a földrészlet tulajdonjogát a tulajdonba vételt kezdeményező tulajdonostárs nem szerezheti meg, akkor köteles valamennyi okiratot (különösen a többi tulajdonostárs igazolt értesítését, a többi tulajdonostárs által adott visszajelzést, valamint amennyiben készült, úgy az értékbecslési szakvéleményt) az „új” bekebelező részére átadni.

A szabályok alapján megváltott tulajdoni hányadok ellenértékét a felek szabadon határozhatják meg, amelyhez kiindulási támpontot ad az értékbecslési ajánlat, mint minimum ár. Ezen megosztási mód esetén is lehetőség van értékbecslési szakvélemény készíttetésére igazságügyi szakértő által, amennyiben a felek nem értenek egyet az értékbecslési ajánlatban szereplő összeggel. Abban az esetben, ha új értékbecslési szakvélemény kerül elkészítésre, annak költségét a bekebelező viseli, amennyiben ő kezdeményezte az elkészítést, vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja az értékbecslési ajánlatban foglalt összeget.

Ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg meghaladja az értékbecslési ajánlatban foglalt összeget, a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az új értékbecslési szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie. Ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg kevesebb, mint az értékbecslési ajánlatban foglalt összeg, a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az új értékbecslési szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie.

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha az egyik tulajdonostárs nem válaszol a megkeresésre, illetve, ha a tájékoztatásról szóló tértivevény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza. Ebben az esetben az nem elérhető tulajdonostársak irányába történő fizetés bírósági letétbe helyezéssel történik. Ha ezt az összeget a jogosult 15 éven belül nem igényli, úgy az állam azt földvásárlásra használhatja fel. Amennyiben a bekebelezéssel érintett földrészletben az állam is rendelkezik tulajdoni hányaddal, a Nemzeti Földügyi Központ köteles nyilatkozni arról, ha a földrészleten például sírhely található. Mivel ez esetben, ugyanis kizárólag az állam jogosult a bekebelezésre.

A bekebelezésről értesíteni kell a földrészletre bejegyzett egyéb jogok és tények jogosultjait, amennyiben pedig a tulajdonjog átruházásához a jogosult, vagy valamely hatóság hozzájárulása szükséges, úgy azt a tulajdonszerzést megelőzően be kell szerezni.

A bekebelezés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez az összes tulajdonostárs által aláírt, szerződés, vagy ennek hiányában a bekebelező tulajdonostárs által tett egyoldalú nyilatkozat szükséges. A bekebelezés nem szünteti meg a bekebelezéskor fennálló, földhasználati szerződésen alapuló földhasználatot, azonban a területet a földhasználati, illetve erdőgazdálkodó nyilvántartás szerinti használó harmadik személyeket a bekebelező a változásról köteles tájékoztatni.

Egyészségügyi adatok kezelésének szigorú szabályai

Az immáron lassan 3. éve alkalmazandó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”), amely 9. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése – többek között az egészségügyi adatok is tartoznak – főszabály szerint tilos.

Felmerül a kérdés, hogy akkor a kórházak és egyéb egészségügyi intézmények hogyan kezelhetnek mégis ilyen adatokat. Erre ad választ a GDPR 9. cikk (2) bekezdése, ahol kivételeket fogalmaz meg, hogy milyen adatkezelési jogalapon felüli jogalapon kezelhetnek az adatkezelők egészségügyi adatokat. Fontos kiemelni, hogy amennyiben a kivételek alapján kezelhetjük az egészségügyi adatokat, abban az esetben olyan technikai és szervezési intézkedéseket kell alkalmaznunk, amely alapján biztosítjuk ezen érzékeny adatok biztonságát. Az adatkezelés biztonságára vonatkozó követelményeket a GDPR 32. cikk fogalmazza meg.

Ezen követelményt sértette meg és kapott bírságot a Budapest Főváros Kormányhivatal XI. Kerületi Hivatala, az alábbi incidens kapcsán.

Budapest Főváros Kormányhivatal XI. Kerületi Hivatal, Hatósági Osztály, Népegészségügyi Főosztálya (Hivatal) 2020. április 14-én a főváros XI., XII., XXII. kerületében dolgozó háziorvosoknak címzett e-mailt küldött el, melyhez egy Excel formátumú táblázatban mellékelték az Országos Mentőszolgálat által gyűjtött Covid-19 világjárványhoz kapcsolódó minták eredményeit, 1153 beteg személyes adataival, panaszaival együtt. Azonban valamilyen oknál fogva nem csak a háziorvosok kapták meg a beteg adatokat is tartalmazó emailt, mert az incidenst bejelentője egy magánszemély volt.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) megkeresésére a Hivatal kikérte a Budapest Főváros Kormányhivatal adatvédelmi tisztviselőjének véleményét, aki szerint a táblázat elküldése előtt az abban szereplő adatokat körzetenként le kellett volna válogatni és külön-külön megküldeni a háziorvosoknak, mivel az adott háziorvos csak a vele orvos-páciens viszonyban lévő érintettek adatait ismerhette volna meg. Emellett kiemelte, hogy az adatvédelmi incidens nem járt kockázattal a természetes személyek jogaira, így a GDPR 33. cikk (1) bekezdése szerint az incidens bejelentését a Hatóság irányába nem tartották indokoltnak, továbbá nem tartották szükségesnek az érintettek értesítését sem.

A NAIH a fentiekkel eltérő álláspontja szerint, a Hivatal nem alkalmazott a GDPR 32. cikk (1)-(2) bekezdése által előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket (pl.: álnevesítés, titkosítás) az egészségügyi adatok bizalmasságának megőrzése érdekében az adattovábbítás során. Továbbá az incidens kockázat besorolásánál nem vették figyelembe a GDPR (75) preambulumbekezdését, amely szerint az olyan adatkezelést, amely során nagy számban egészségügyi adatokat kezelnek alapvetően kockázatosnak tekinti, illetve az olyan adatok adatkezelését, amelyekből személyiség-lopás, vagy személyazonossággal való visszaélés fakadhat, szintén kockázatosnak ítéli meg. A NAIH megítélése szerint a nagyszámú, összesen 1153 érintett egészségügyi adatainak kezelése magas kockázatúnak tekinthető az általános adatvédelmi rendelet fenti előírásai alapján. A táblázatban szereplő adatkör rendkívül széles, gyakorlatilag teljesen egyedileg azonosíthatóvá tesz egy-egy pácienst, az adatok alapján sokszor konkrét diagnózis állítható fel a kezelt személlyel kapcsolatban. Az ilyen adatok megfelelő biztonsági intézkedések nélküli megosztása harmadik felekkel rendkívül magas kockázatokkal jár az érintettek magánszférájára nézve. A Hivatal – a NAIH álláspontjától eltérően – a kockázatelemzése során nem a megfelelő kategóriába sorolták az incidenst, ezért elmulasztották és ezzel megsértették a GDPR 33. cikk (1) bekezdése alapján a NAIH felé az incidens bejelentését és a GDPR 34. § (1) bekezdése alapján az érintettek tájékoztatását is.

A NAIH a határozata alapján a Hivatalt, a fenti incidens kapcsán 10.000.000,- Ft-os adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte.